Regulamin sklepu i serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://modesta.com.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego oraz świadczonych przez Sprzedawcę Usług dostępnych na stronie internetowej pod adresem internetowym https://modesta.com.pl, jak również zasady korzystania ze Strony.
 2. Właścicielem Strony oraz prowadzącym Sklep jest Piotr Kozakiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dom Mody MODESTA Piotr Kozakiewicz pod adresem 93-347 Łódź, ul. S. Leszczyńskiej 10/12 lok. 59, NIP 7262284829.
 3. Regulamin określa w szczególności:
  a. rodzaj i zakres usług oferowanych przez Sprzedawcę;
  b. warunki korzystania i świadczenia usług, w tym Usług;
  c. zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym;
  d. zasady zawierania i rozwiązywania oraz odstępowania od zawieranych umów;
  e. zasady dostawy Towaru nabywanego przez Klienta w Sklepie,
  f. tryb postępowania reklamacyjnego;
  g. pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów z Konsumentami;
  h. wymagania techniczne dotyczące świadczonych usług.
 4. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze Strony, z usług lub zawarciem Umowy Sprzedaży. Zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna dla świadczenia przez Sprzedawcę Usług lub zawarcia Umowy. Zapoznanie się z treścią i akceptacja Regulaminu może następować w sposób wyraźny lub dorozumiany – jeśli po zapoznaniu się z Regulaminem, lub po powstaniu możliwości zapoznania się z Regulaminem, Klient kontynuuje korzystanie ze Strony lub z usług dostępnych na Stronie, w tym Usług.
 5. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej nieodpłatnie na Stronie przed rozpoczęciem korzystania przez Klienta ze Strony, usług, w tym Usług, lub przed zawarciem Umowy. Regulamin jest również udostępniony na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwi Klientowi dostęp do jego treści, jego odtwarzanie, utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, w szczególności poprzez przesłanie Regulaminu na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny wskazany przez Klienta, w szczególności z wykorzystaniem Trwałego nośnika.
 6. Klient ma możliwość porozumiewania się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  1) korespondencyjnie na adres 93-347 Łódź, ul. S. Leszczyńskiej 10/12 lok. 59;
  2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty: sklep@modesta.com.pl;
  3) telefonicznie pod numerem telefonu: 572 077 772
 7. Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zasady zawierania oraz realizacji Umów określone są w Regulaminie.

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia pisane wielką literą oznaczają:

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie lub korzystający z usług oferowanych przez Sprzedawcę na Stronie;
 3. Konsument – Klient – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcom niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto Klienta – Usługa dostępna jako zorganizowany zespół funkcjonalności dostępnych dla Klienta na stronie internetowej Sklepu umożliwiająca w szczególności bieżące monitorowanie stanu złożonych zamówień, składanie reklamacji, dokonywanie odstąpienia od Umowy, modyfikację danych Klienta. Klient tworzy i korzystania z Mojego Konta na zasadach określonych w Regulaminie;
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, nie będąca Przedsiębiorcą z uprawnieniami
 6. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – Przedsiębiorca będący osobą fizyczną zawierający umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Strony i Sklepu oraz zawierani Umów.
 8. Rejestracja – zespół działań Klienta mających na celu utworzenie w systemie Strony Konta Klienta.
 9. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem modesta.com.pl;
 10. Sprzedawca – Piotr Kozakiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dom Mody MODESTA Piotr Kozakiewicz pod adresem 93-347 Łódź, ul. S. Leszczyńskiej 10/12 lok. 59, NIP 7262284829,
 11. Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma mogąca być przedmiotem Umowy zawieranej pomiędzy Klientem i Sprzedawcą;
 12. Umowa – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Klientem i Sprzedawcą, której przedmiotem pozostaje Towar;
 13. Usługa – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą elektronicznych urządzeń, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne; w razie wątpliwości uznawać się będzie, że za usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Sprzedawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów mających na celu ich świadczenie;
 14. Zamówienie – kierowana przez Klienta do Sprzedawcy oferta zawarcia umowy.

 

§3 Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

 1. Sprzedawca dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 2. W celu korzystania ze Strony, funkcji Sklepu w sposób komfortowy i niezakłócony, Klient powinien posiadać urządzenia cechujące się następującymi minimalnymi parametrami technicznymi i operacyjnymi oraz oprogramowaniem:
  a. urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
  b. dostęp do sieci Internet;
  c. dostęp do poczty elektronicznej;
  d. przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 89 lub FireFox 86 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”;
 3. Sprzedawca korzysta z plików „Cookies”, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Stroną, a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Klienta. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 4. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Prywatności https://modesta.com.pl/polityka-prywatnosci/.
 6. Na Stronie mogą znajdować się linki, hiperłącza lub odnośniki do innych stron internetowych prowadzonych przez inne niż Sprzedawca podmioty. Użytkownik zobowiązany jest każdorazowo do zapoznania się z zasadami korzystania z tych stron. Wskazujemy, że Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za treści znajdujące się na tych stronach internetowych.

§4 Zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych przez Internet

 

 1. Sprzedawca wskazuje, że korzystanie z usług przez Internet może wiązać się z zagrożeniem, polegającym m.in. na:
  a. możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione (wirusy);
  b. niebezpieczeństwie otrzymania niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną (spam);
  c. podszywaniu się pod inną osobę lub instytucję, w celu wyłudzenia określonych informacji, lub nakłonienia do określonych działań (pishing);
  d. przesyłanie korespondencji na pocztę elektroniczną zawierającą załączniki lub hiperlinki, których kliknięcie skutkuje zainfekowaniem urządzenia, pozyskaniem poufnych informacji (phising mailowy);
  e. zagrożeniu związanym z zawartością, treścią informacji dostępnych w Internecie;
  f. zagrożeniu związane z wykorzystaniem sprzętu Klienta do działalności przestępczej;
  g. zagrożeniu związanym z istnieniem fałszywych witryn skutkujących wyłudzeniem danych;
  h. ataki typu Man in the middle;
  i. stosowanie oprogramowania lub urządzenia szpiegowskiego rejestrującego klawisze naciskane przez użytkownika (atak Keylogger);
  j. korzystaniu z niezabezpieczonych, otwartych sieci Wi-Fi;
 2. W celu minimalizacji ryzyka wyrządzenia szkód, wystąpienia zagrożeń i ataków o których mowa w ust. 1 Klient powinien stosować, aktualizowane na bieżąco, programy antywirusowe, antyszpiegowskie, korzystać ze sprawdzonych i weryfikowalnych połączeń internetowych, unikać w Internecie działań zwiększających ryzyko ujawnienia danych osobowych, danych logowania lub innych informacji dotyczących Klienta, ograniczać ilość zapamiętywanych przez wyszukiwarki internetowe haseł logowania, korzystać z unikalnych haseł i kodów dostępu, weryfikować treści otrzymanych na pocztę elektroniczną wiadomości.

 

§5 Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, odpowiedzialność Klienta za zamieszczane na Stronie treści

 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz korzystanie przez Klienta z zasobów Strony lub wszelkich usług świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich.
 2. Sprzedawca oświadcza, że zamieszczane przez Klientów treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie mogą być w żaden sposób utożsamiane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
 3. Klient umieszczający na Stronie treści musi pamiętać o poniższych zasadach i warunkach:
  a. posiada autorskie prawa majątkowe, prawa własności przemysłowej i/lub prawa pokrewne do składających się na umieszczaną na Stronie treść, utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  b. umieszczane treści nie naruszają praw i wolności innych osób i podmiotów, a w szczególności nie naruszają ich dóbr osobistych,
  c. z chwilą umieszczenia i udostępnienia wpisu na Stronie, Klient wyraża zgodę na wgląd do opublikowanej treści przez Sprzedawcę i innych Klientów, jak na dokonanie niezbędnej obróbki technicznej, opracowania utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych celem jego prawidłowego wyświetlania na Stronie, bez ingerowania w jego merytoryczną zawartość.
 4. Zabronione jest Klientowi, w ramach umieszczanych na Stronie treść:
  a. zamieszczania na Stronie danych i informacji naruszających dobra osobiste innych osób lub podmiotów, w tym w szczególności ich danych osobowych lub wizerunku, bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tych osób,
  b. zamieszczania na Stronie treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym innych usług lub towarów, bez względu na to, czy mają one charakter konkurencyjny wobec działalności Sprzedawcy, jak również treści naruszających prawa Sprzedawcy,
  c. zamieszczania na Stronie treści traktowanych powszechnie jako wulgarne lub obraźliwe, naruszające prawa jednostki, nawołuje do nienawiści na tle różnic międzyludzkich w tym np. narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych,
  d. zamieszczania na Stronie danych i informacji naruszających postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy prawa, powszechnie akceptowane normy społeczne lub obyczajowe,
  e. zamieszczania na Stronie danych i informacji nie zawierających w sobie logicznego sensu, takich jak opinia stanowiąca zlepek słów lub znaków literowych lub graficznych nie stanowiących zrozumiałego sposoby ujawnienia myśli, poglądów lub opinii Klienta np.: „majdnkbdbd”, %625n halo nie fajne jdg29g2kb; mamama tatata, zupa” itp.
 5. Sprzedawca oświadcza, że w każdy wypadku stwierdzenia wystąpienia naruszenia o którym mowa w ust. 1-4 podejmuje działania mające na celu ich usunięcie. W takim przypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania lub modyfikowania umieszczanych przez Klientów na Stronie treści, wzywania Klienta do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 6. Sprzedawca podejmuje działania o których mowa w ust. 5 w każdym przypadku, otrzymania w tym zakresie zgłoszenia od osoby lub podmiotu, która uznaje, iż publikowana na Stronie treść narusza ich prawa, dobra osobiste, przepisy prawa lub pozostaje w inny sposób sprzeczna z wyżej wskazanymi zasadami umieszczenia na Stronie treści.

 

§6 Prawa autorskie do treści Strony

 

 1. Sprzedawca oświadcza, że z zastrzeżeniem § 5 wszystkie treści zamieszczone na Stronie internetowej korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Sprzedawcy lub posiada on stosowne upoważnienie do korzystania z nich., co nie wpływa na ochronę prawno-autorską przysługującą licencjodawcom upoważniającym Sprzedawcę do korzystania z nich. Z uwagi na powyższe, Sprzedawca przypomina o obowiązku respektowania przepisów chroniących prawa autorskie, prawa własności przemysłowej i intelektualnej oraz przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca wskazuje, że zabronione jest w szczególności nieautoryzowane kopiowanie, przetwarzanie, modyfikowanie oraz rozpowszechnianie jakichkolwiek treści udostępnionych na Stronie, w tym w szczególności opisów Towarów oraz treści umieszczonych na Blogu.
 3. Postanowienia ust. 2 nie znajdują zastosowania do korzystania z treści oraz zawartości Strony w ramach tzw. dozwolonego użytku osobistego, jak również do przypadku, gdy uprawnienie takie dla dokonujących tych czynności wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub zgody uprawnionego podmiotu.
 4. Sprzedawca w najszerszy dopuszczanym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową interpretację i ocenę informacji oraz danych zamieszczonych na Stronie w zakresie w jakim mają one charakter wyłącznie informacyjny i służą wzbogaceniu wiedzy i przekazaniu Klientowi informacji w zakresie rodzaju usług świadczonych i profilu działalności Sprzedawcy.

 

§7 Usługi świadczone przez Sprzedawcę

 

 1. Sprzedawca wskazuje, że w ramach Strony Klient ma możliwość zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Towarów, jak również korzystana z oferowanych na Stronie Usług do których zalicza się:
  a. Formularz Kontaktowy;
  b. Newsletter;
  c. Funkcjonalności Sklepu;
  d. Konto Klienta;
  e. Koszyk.
 2. Usługi o których mowa w ust. 1 lit. a-e świadczone są przez Sprzedawcę nieodpłatnie w sposób określony w § 8-12 Regulaminu.
 3. Zasady zawierania Umów Sprzedaży określone są postanowieniami § 13-14 Regulaminu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 

§8 Usługa Formularz Kontaktowy

 

 1. Usługa Formularz Kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą kwestionariusza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 2. Formularz Kontaktowy umożliwia Klientowi w szczególności uzyskanie informacji odnoszących się do przedmiotu działalności Sprzedawcy, oferowanych do sprzedaży Towarów oraz świadczonych usług.
 3. Umowa na świadczenie Formularza Kontaktowego ma charakter jednorazowy. Celem skorzystania z Formularza Kontaktowego Klient powinien:
  a. wypełnić pola kwestionariusza wskazanie poniżej sformułowania „Formularz kontaktowy” (Sprzedawca oznacza te dane i informacje, których podanie pozostaje konieczne dla skorzystania z Formularza Kontaktowego),
  b. złożyć wymagane oświadczenia,
  c. wysłać wiadomość poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”.
 4. Z chwilą naciśnięcia przycisku „Wyślij wiadomość” treść wiadomości Klienta przekazywana jest automatycznie drogą elektroniczną do Sprzedawcy. Z tą chwilą, na Stronie wyświetlany jest komunikat, że wiadomość Klienta została wysłana.
 5. Umowa o świadczenie Formularza kontaktowego zawierana jest w chwili dokonania przez Klienta czynności o której mowa w ust. 4 – na czas określony – do momentu wyświetlenia się Klientowi komunikatu o którym mowa w ust. 5. Z chwilą wyświetlenie się komunikatu umowa o świadczenie Formularza kontaktowego ulega rozwiązaniu.
 6. Rezygnacja Usługi Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wypełniania kwestionariusza, wysłania zapytania do Sprzedawcy.

 

§9 Usługa Newsletter

 

 1. Z Usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu.
 2. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy.
 3. Usługa Newsletter świadczona jest poprzez przesyłanie informacji o których mowa w ust. 2 na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procedurze zapisu (subskrypcji) do Newslettera.
 4. Celem skorzystania z Newslettera Klient powinien:
  a. wypełnić pola kwestionariusza wskazanie poniżej sformułowania „Zapisz się do Newslettera”,
  b. złożyć wymagane oświadczenia,
  c. potwierdzić wolę otrzymywania Newslettera kliknięcie przycisku „Zapisz się”.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie Usługi Newsletter. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
 6. Każda wiadomość Newsletter kierowana do Klientów zawiera: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 7. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter,
 8. Sprzedawca informuje, że w przypadku rezygnacji z Usługi w trybie ust. 6 po kliknięciu odnośnika wyświetlana jest informacja potwierdzająca rezygnację.
 9. W przypadku, gdy Klient przestanie być dysponentem adresu poczty elektronicznej wykorzystywanej w celu świadczenia Usługi Newslettera zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę. W przypadku podjęcia decyzji o woli dalszego korzystania z Newslettera z wykorzystaniem innego adresu poczty elektronicznej konieczne jest ponowne przeprowadzenie procedury o której mowa w ust. 3-4.
 10. Sprzedawca wskazuje, że nie jest możliwe zawarcie kolejnej umowy o świadczenie Newslettera z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej, już wskazanego dla świadczenia tej Usługi przez Klienta. Postanowienia zd. 1 nie mają zastosowanie do przypadku, gdy Klient zrezygnuje z Usługi Newslettera, a następnie ponownie wskaże ten sam adres poczty elektronicznej dla nowo zawieranej Usługi Newslettera.

 

§10 Funkcjonalności Sklepu

 

 1. Sprzedawca wskazuje, że w ramach Strony oraz Sklepu udostępnia Klientom następujące funkcjonalności:
  a. wyszukiwarka Towarów
  b. kategorie produktów
  c. dodaj opinię
 2. Wskazane w ust. 1 funkcjonalności umożliwiają Klientowi odpowiednio:
  a. szybie wyszukanie Towarów oferowanych przez Sprzedawcę poprzez wpisanie przez Klienta w formularzu słów kluczowych odnoszących się do cechy charakterystycznej Towaru np. nazwy, kodu, rozmiaru Towaru;
  b. szybie wyszukanie Towarów oferowanych przez Sprzedawcę poprzez ich wyszukanie z wykorzystaniem funkcji katalogującej Towary według ustalonej przez Sprzedawcę cechy charakterystycznej.
  c. umieszczenie na Stronie informacji i treści stanowiących opinię Kenta na temat Sprzedawcy, Strony, Towarów z wykorzystaniem formularza.
 3. Sprzedawca wskazuje, że skorzystanie z wskazanych w ust. 1 Funkcjonalności Sklepu i Strony ma w każdym wypadku charakter jednorazowy.
 4. Umowa o korzystanie z Funkcjonalności o których mowa w ust. 1 zawierana jest w chwili dokonania przez Klienta czynności o której mowa w ust. 2 – na czas określony – do momentu wyświetlenia się Klientowi poszukiwanych przez niego Towarów lub wyświetleniu komunikatu „Dziękujemy za przeslanie opinii”. Z tą chwilą umowa o ulega rozwiązaniu.
 1. Rezygnacja z korzystania z Funkcjonalności możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wprowadzania zapytań o Towar lub treści opinii.

 

§11 Usługa Konto Klienta

 1. Usługa Konto Klienta umożliwia Klientowi bieżące szybsze przeprowadzenie procedury składania zamówienia bez potrzeby wpisywania danych Klienta, monitorowanie stanu złożonych zamówień, ustalanie historii zamówień, składanie reklamacji, dokonywanie odstąpienia od Umowy, modyfikację danych Klienta.
 2. Klient tworzy i korzysta z Konta Klienta na zasadach określonych w Regulaminie;
 3. Celem korzystania z Usługi Konto Klienta, Klient zobligowany jest do przeprowadzenie procedury Rejestracji.
 4. W celu dokonania Rejestracji Klient zobligowany jest do:
  a. wypełnienia kwestionariusza dostępnego na Stronie i podania danych niezbędnych dla działania Konta Klienta,
  b. zapoznania się z treścią Regulaminu i złożenia wymaganych oświadczeń,
  c. przesłania kwestionariusza drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”.
 5. W procedurze Rejestracji Klient zobligowany jest do wygenerowania indywidulanego Hasła. Klient zobowiązany jest do zachowania Hasła w tajemnicy oraz jego nieujawniania innym osobom.
 6. Po przesłaniu wypełnionego kwestionariusza Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w kwestionariuszu potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie Usługi Konto Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 7. Usługa Konto Klienta zawierana jest na czas nieokreślony. Klient w każdym momencie uprawniony jest do rezygnacji z Konta Klienta. W celu rezygnacji Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą. W takim przypadku Konto Klienta usuwane jest przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia żądania. Z upływem terminu o którym mowa w zd. 3 umowa o świadczenie Usługi Konta Klienta ulega rozwiązaniu. Sprzedawca wskazuje, że z chwilą usunięcia Konta Klienta, Klient traci dostęp do zgromadzonych na Koncie danych i informacji, w tym w szczególności historii zamówień, reklamacji.

 

§12 Zawieranie Umów Sprzedaży, Usługa Koszyk

 1. Usługa Koszyk świadczona jest przez Sprzedawcę w celu umożliwienia Klientowi złożenia oferty zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu dostępnego na Stronie.
 2. Rozpoczęcie korzystania z Koszyka następuje z chwilą wyboru na Stronie podstrony Sklepu oraz wyboru Towaru mającego być przedmiotem Umowy poprzez kliknięcie przycisku „Kup” dostępnego przy wizualizacji (zdjęciu/obrazie) Towaru.
 3. Z chwilą wykonania czynności o której mowa w ust. 2 Klient ma możliwość dalszego korzystania z Koszyka w szczególności poprzez przetwarzanie informacji dotyczących wybranych Towarów, zdefiniowanie rodzaju i ilości Towaru, wyboru formy płatności, danych Klienta, sposobów dostawy Towaru, weryfikację rodzaju oraz ilości Towarów mających być przedmiotem Umowy, oraz podjęcia dalszych czynności w celu złożenia oferty zawarcia Umowy.
 4. Świadczenie Usługi Koszyk ma charakter jednorazowy i zawierana jest na czas oznaczony. Umowa o świadczenie tej Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia przez Klienta oferty zawarcia Umowy.
 5. Klient ma możliwość zrezygnować z korzystania z Koszyka w każdym momencie, bez wskazywania przyczyny i bez podnoszenia kosztów, poprzez zaniechanie dokonania dalszych czynności przetwarzania informacji o których mowa w ust. 3, jak również czynności zmierzających do złożenia przez Klienta oferty zawarcia Umowy.
 6. Zawarcie Umowy następuje na zasadach o których mowa w § 13.

 

§13 Składanie i realizacja zamówień

 1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie Zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
 2. Kontakt ze Sklepem może następować w Dni robocze od godz. 8.00 do godz. 16.00.
 3. Informacje zamieszczone w Sklepie dotyczące określonego Towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 5. Sprzedawca informuje Klienta, że w momencie składania Zamówienia powstaje po jego stronie obowiązek zapłaty. Z uwagi na wykorzystywanie w procedurze składania Zamówienia funkcjonalności Sklepu Sprzedawca wskazuje, że obowiązek zapłaty powstaje z chwilą użycia/kliknięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Z tą chwila dochodzi również do złożenia Zamówienia.
 6. Klientami zawierającym Umowy w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
  a. wybór Towarów dokonywany przez dodanie ich do Koszyka
  b. podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania,
  c. wskazanie preferowanej formy dostawy i płatności
  d. zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
 8. Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia przez wysyłaną na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta wiadomość, która zawiera proponowaną treść Umowy, w szczególności: numer i datę Zamówienia, dane Towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron Umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy. Potwierdzenie warunków Umowy następuje jeszcze przed jej zawarciem.
 9. Jeżeli proponowana treść Umowy nie jest zgodna z ofertą złożoną przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sprzedawcę wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej Umowy sprzedaży.
 10. Umowa zawierana jest z chwilą wysłania przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w chwili składania oferty wiadomości o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

 

§14 Cena, płatności i dostawa

 1. Ceny podane przy Towarach na stronie Sklepu podawane są w złotych (PLN) i zawierają podatki i  opłaty (cena brutto). Cena Towaru nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat o których Klient jest informowany przed złożeniem Zamówienia.
 2. Klient dokonuje płatności poprzez system szybkich płatności Przelewy24.
 3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena Towaru podana w Sklepie przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 4. Klient w celu otrzymania faktury VAT (faktury uproszczonej), powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar, jako Przedsiębiorca (podatnik VAT). Zgłoszenie powyższej deklaracji, następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy.
 5. Towar jest wysyłany kurierem (Inpost lub Poczty Polskiej), a także do paczkomatów Inpost.
 6. Termin dostawy Towaru wynosi do 30 dni, chyba że inny termin został ustalony w sposób indywidualny z Klientem.
 7. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru do momentu, w którym Klient lub osoba przez niego upoważniona go otrzyma.
 8. Klient w momencie odbioru Towaru ma możliwość sprawdzić Towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 9. Towary dostarczane są na terenie Polski, a do innych krajów Unii Europejskiej w drodze indywidualnych ustaleń z Klientem.

§ 15 Reklamacje, pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 1. Towary mogące być przedmiotem Umowy są pozbawione wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach o których mowa poniżej.
 2. Jeżeli przedmiot Umowy ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) Sprzedawca odpowiedzialny jest względem Klienta, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556-576 Kodeksu cywilnego tj. Klient może:
  a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy chyba że Wykonawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wadę usunie;
  ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Wykonawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  b. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady
  wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Wykonawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 3. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy nie mający uprawnień Konsumenta.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta poprzez wysłanie jej do Sprzedawcy w dowolny sposób w szczególności drogą korespondencji pocztowej lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy.
 5. Reklamacja rozpatrywana jest przez Sprzedawcę niezwłocznie, zaś odpowiedź na reklamację udzielana jest Klientowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W braku odpowiedzi we wskazanym terminie reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 6. Udzielenie odpowiedzi na reklamację następuje poprzez jej wysłanie do Klienta drogą korespondencji pocztowej lub, jeżeli Klient, wskazał i wyraził zgodę na taki sposób kontaktu z nim – z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Sprzedawca, informuje Klienta o:
  a. przysługującym mu prawie do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów;
  b. podmiocie uprawnionym do rozpoznawania takiego sporu;
  c,wyrażeniu przez Wykonawca zgody na rozwiązanie sporu poprzez skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, lub odmowie wzięcia udziału w takim postępowaniu.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie złożył oświadczenia o którym mowa w ust. 7 pkt. c, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 9. Przykładowy Formularz reklamacyjny znajduje się na Stronie Sklepu w zakładce INFORMACJE/Ważne sprawy.
 10. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcom z uprawnieniami Konsumenta, że uprawniony jest on do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 12. Konsumentom lub Przedsiębiorcom z uprawnieniami Konsumenta przysługują przykładowo, następujące sposoby pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  b. skorzystanie z informacji o pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu i korzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów i pomocy tych podmiotów,
  c. skorzystania z pomocy podmiotów wpisanych do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK uprawnionych do prowadzenia postępowań prowadzonych w sporach pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem.
 13. Sprzedawca nie stosuje żadnych kodeksów dobrych praktyk.
 14. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

§16 Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż Dostawca.
 3. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo: pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 4. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 6. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 10. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.
 11. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 12. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta tj. w szczególności w odniesieniu do umów:
  a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 15. Postanowienia ust. 1-12 znajdują odpowiednio zastosowanie do usług o których mowa w § 7.

 

§ 17 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Sprzedawca oświadcza, że podejmuje wszelkie działania mające na celu zagwarantowanie, aby przetwarzanie danych osobowych Klientów następowało w sposób zgodny z prawem i bezpieczny.
 2. Sprzedawca w sposób wyraźny wyróżnia i oznacza te spośród danych osobowych, których podanie jest niezbędne dla realizacji usług oraz zawierania Umów.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących-osób fizycznych określone zostały w „Deklaracji prywatności” dostępnej na Stronie.

 

§18 Zmiana Regulaminu i warunków świadczenia Usług

 1. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu na zasadach niżej wskazanych.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w przypadku:
  1. zmiany przepisów prawa, wydania przez organy administracji publicznej lub organy wymiaru sprawiedliwości decyzji, orzeczeń, interpretacji lub innych aktów, w zakresie w jakim Sprzedawca jest zobligowany do ich stosowania oraz wprowadzenia w treść Regulaminu;
  2. zmiany siedziby, danych adresowych Sprzedawcy;
  3. zmiany profilu działalności Sprzedawcy;
  4. wprowadzenia, modyfikowania lub likwidacji Usług lub poprawy sposobu, bezpieczeństwa ich świadczenia;
  5. zmian technologicznych i funkcjonalności Strony lub Sklepu jeżeli wymagają one wprowadzenia zmian w treść Regulaminu.
 3. O zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na Stronie wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na Stronie przez okres 15 kolejnych dni (okres powiadomienia), z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu wiązałaby się z wystąpieniem po stronie Klienta z uzasadnioną i znaną Sprzedawcy potrzebą wprowadzenia technicznych lub technologicznych zmian, termin o którym mowa w ust. 3 nie może być krótszy niż 21 dni.
 5. Dostawca uprawniony jest do wprowadzenia zmian w Regulaminie bez zachowania wskazanego w ust. 3 okresu wyłącznie w przypadku, gdy:
  1. zmiana przepisów prawa, wydanie przez organy administracji publicznej lub organy wymiaru sprawiedliwości decyzji, orzeczeń, interpretacji lub innych aktów, w zakresie w jakim Dostawca jest zobligowany do ich stosowania oraz wprowadzenia w treść Regulaminu nastąpiła w terminie, który uniemożliwia zachowanie terminu;
  2. zmiana Regulaminu jest uzasadniona jest przeciwdziałaniem nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Usług, Klientów przed oszustami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
 6. W przypadku o którym mowa w ust. 5 Dostawca niezwłocznie informuje Użytkowników o zmianie Regulaminu bez zachowania okresu o którym mowa w ust. 3 wraz z uzasadnieniem i wskazuje termin zmiany Regulaminu.
 7. Niezależnie od informacji zamieszczonej na Stronie o której mowa w ust. 3 Sprzedawca poinformuje Klienta w terminie wskazanym w ust. 3 o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.
 8. Klient w okresie powiadomienia, uprawniony jest do Złożenie oświadczenia o niezaakceptowaniu nowej treści Regulaminu, co skutkuje rozwiązaniem umów o świadczenie Usług. W braku złożenia przez Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu umowy we wskazanym okresie wypowiedzenia, od dnia wejścia w życie Regulaminu Klienta wiąże zmieniony Regulamin.
 9. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na uprzednio zawarte Umowy do których stosuje się postanowienia Regulaminu dotychczas obowiązującego za wyjątkiem przypadków, gdy zmiana warunków Regulaminu podyktowana jest zmianą przepisów prawa lub decyzji właściwego organu przewidujących taki skutek.

§19 Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30.05.12014 r. o prawach konsumenta oraz Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogę elektroniczną.
 2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z takimi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Integralną cześć Regulaminu stanowią Załączniki do niego.