Deklaracja dotycząca ochrony danych osobowych naszych Klientów  oraz stosowanej polityki prywatności

 

W niniejszym dokumencie przekazujemy Państwu jako naszym Klientom, Kontrahentom zasady przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych oraz zasady funkcjonowania naszej Strony internetowej dostępnej pod adresem www.modesta.com.pl oraz Sklepu Internetowego.

 

Część I            Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Definicje

 

Ilekroć posługujemy się określonymi pojęciami mają one następujące znaczenie:

 1. Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 3. Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  Przetwarzanie – wszelkiego rodzaju operacje i czynności wykonywane na danych osobowych w tym w szczególności zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

 

Administratora Danych

 

Administrator danych w zakresie w jaki wynika to z RODO wdraża środki techniczne i organizacyjne, uwzględniające charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia oraz umożliwiające przetwarzanie danych zgodnie z rozporządzeniem. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane, prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy ten obowiązek ma zastosowanie, wyznacza Inspektora Ochrony Danych (IOD). Administrator zobowiązany jest do przekazania osobie, której dane w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem informacje dotyczące celów przetwarzania jej danych osobowych oraz przysługujących jej związanych z tym praw.

 

W świetle powyższego informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa Danych osobowych pozostaje Piotr Kozakiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dom Mody MODESTA Piotr Kozakiewicz pod adresem 93-347 Łódź, ul. S. Leszczyńskiej 10/12 lok. 59, NIP 7262284829.
 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych (IOD). Wszelkich informacje dotyczących zasad Przetwarzania Danych osobowych udzielane są przez Administratora z którym można skontaktować się:
  a. Telefonicznie pod numerem telefonu: 572 077 772
  b. W drodze korespondencji mailowej: sklep@modesta.com.pl
  c. W siedzibie Administratora pod adresem: 93-347 Łódź, ul. S. Leszczyńskiej 10/12 lok. 59

 

Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Z uwagi na fakt, że Przetwarzanie Danych osobowych winno znajdować oparcie w określonych przepisach i jako takie pozostawać legalne, zgodne z prawem, a równocześnie celem Przetwarzania Danych osobowych winny być Państwu znane poniżej przekazujemy Państwu stosowną informację w tym zakresie:

 

 1. podjęcie czynności i działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, świadczeniem usług; przetwarzanie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji związanych z nią praw i obowiązków, dotyczy to danych przekazywanych w formularzach rejestracyjnych, formularzach zakupu (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na naszej stronie internetowej; podstawę przetwarzania stanowi wówczas zgoda wyrażona przez Ciebie poprzez zainicjowanie kontaktu i wypełnienie formularza kontaktowego (podstawa prawna: 6 ust. 1 pkt a RODO);
 3. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, potrzeby wykazania określonych faktów, okoliczności; przetwarzanie następuje w tym wypadku w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora jakim jest potrzeba dochodzenia roszczeń wynikających z zawartego stosunku prawnego lub ochrona przed takimi roszczeniami oraz w celach dowodowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu marketingu bezpośredniego usług Administratora, informowania o aktualnych promocjach, ofercie, wydarzeniach, utrzymywania kontaktu pomiędzy Administratorem i Panią/Panem oraz badania satysfakcji; przetwarzanie następuje w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora jakim jest marketing, promocja swoich usług, monitorowanie jakości usług (podstawa prawna: art. 6 1 lit. f RODO);
 5. w celu wysyłania Newslettera; przetwarzanie następuje na podstawie Państwa zgody na wysyłanie naszych informacji (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a RODO);
 6. w celu wykonania przez Administratora ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów podatkowych o rachunkowości; przetwarzanie następuje w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO);
 7. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową; w zakresie niezbędnym dla wykonania umowy, jak również w związku z ciążącymi na Administratorze obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 lit. b lub c RODO);
 8. w celu obsługi kont na portalach społecznościowych i wchodzenia w interakcje z innymi użytkownikami tych portali; przetwarzanie w tym wypadku następuje w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora jakim jest reklama, promocja swojej firmy i produktów utrzymywanie kontaktów handlowych, budowanie pozytywnego wizerunku firmy i marki (podstawa prawna: art. 6 lit. a lub f RODO);
 9. w celu korzystania z plików Cookies w związku z korzystaniem z oprogramowania typu Google Analytics; podstawa przetwarzania danych jest zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją

 

Określone Państwa Dane osobowe mogą, a czasami muszą, być przez nas przekazywane innym podmiotom i osobom tzw. odbiorcom.

 

Takimi podmiotami, którym dane przekazujemy mogą być również ograny administracji publicznej (takie jak organy podatkowe, organy cele, organy administracyjne itp.) którym ujawnia się dane osobowe w związku z ich prawnym obowiązkiem sprawowania funkcji publicznej. Organy takie nie są tratowane jako odbiorcy, jeżeli otrzymane przez nie dane osobowe są im niezbędne do przeprowadzenia określonego postępowania w interesie ogólnym zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Wskazujemy, że żądanie ujawnienia danych osobowych, z którym występują takie organy publiczne, powinno zawsze mieć formę pisemną, być uzasadnione, mieć charakter wyjątkowy, nie powinno dotyczyć całego zbioru danych ani prowadzić do połączenia zbiorów danych. Przetwarzając otrzymane dane osobowe, takie organy powinny przestrzegać mających zastosowanie przepisów o ochronie danych, zgodnie z celami przetwarzania.

 

Poniżej wskazujemy Państwu grupę odbiorców Danych osobowych do których zalicza się podmioty współpracujące z Administratorem i świadczące na jego rzecz lub zlecenie usługi tj. podmioty świadczące usługi: księgowe, kadrowo-podatkowe, prawne, ubezpieczeniowe, usług hostingowych, teleinformatycznych, branży IT, windykacyjnych, przedsiębiorstwa kurierskie, przedsiębiorstwa świadczące usługi przewozu towarów, usługi pocztowe, kontrahenci i klienci Administratora, firmy oferujące systemu płatności, jak również współpracujące z Administratorem inne podmioty świadczące usługi prawne samodzielnie decydujący o celach i sposobach przetwarzania Danych osobowych

 

Informacja o okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

 

Wskazujemy, że Państwa Dane osobowe Przetwarzamy wyłącznie przez okres w jakim jest to niezbędne dla celu dla którego Dane osobowe pozyskaliśmy lub przez okres uzasadniony przepisami prawa. Po upływie tych okresów zaniechamy Przetwarzania Państwa Danych osobowych, które zostaną usunięte.

 

 1. przez okres trwania stosunku prawnego między Panią/Panem, a Administratorem, świadczenia usług w zakresie w jakim dane osobowe są konieczne dla realizacji umowy lub usługi;
 2. przez okres 5 lat, chyba że inny okres przechowywania danych osobowych wynika z przepisów prawa w zakresie w jakim przetwarzanie Danych osobowych związane jest z realizacją obowiązków Administratora wynikających z przepisów podatkowych lub przepisów o rachunkowości.
 3. przez okres, w którym mogą ujawnić się  roszczenia  związane  z  zatrudnieniem do czasu przedawnienia tych roszczeń lub definitywnego zakończenia sporu związanego z tymi roszczeniami w zakresie w jakim dane osobowe będą pozostawać w związku z powstałymi lub mogącymi powstać roszczeniami wynikającymi z zawartego stosunku prawnego.;
 4. przez okres do chwili odwołania/cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w stosunku do tych danych, których przetwarzanie następuję na podstawie zgody lub co do których przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu skutkującego zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych

 

Prawa osób których Dane osobowe są przetwarzane

 

Wskazujemy, że w związku z Przetwarzaniem przez nas Państwa Danych osobowych, RODO na zasadach tam określonych, gwarantuje i przyznaje Państwu niżej wskazane uprawnienia:

 

 1. prawo dostępu do Danych osobowych przez które rozumie się uprawnienie do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji dot. m.in. celu przewarzania, kategorii odnośnych danych osobowych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców; prawo dostępu związane jest również z uprawnieniem do uzyskania kopii przetwarzanych Danych osobowych.
 2. prawo do sprostowania Danych osobowych przez które rozumie się prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) przez które rozumie się prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących danej osoby Danych osobowych.
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania przez które rozumie się prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  a. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
  które skutkuje zaprzestanie przetwarzania Danych osobowych z wyłączeniem ich przechowywania lub w przypadku zgody osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
 1. prawo do przenoszenia danych przez które rozumie się prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe, które dostarczono Administratorowi, oraz prawo żądania przesłania Danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe

 

 1. Prawo wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana Danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Wniesienie sprzeciwu skutkuje zaprzestaniem przez nas dalszego przetwarzania tych danych, chyba że ich przetwarzanie będzie konieczne z uwagi na istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw istniejących po stronie Administratora lub podstaw do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

 

 1. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych we wskazanym celu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu zaprzestajemy przetwarzania danych osobowych których sprzeciw dotyczy w celu marketingu bezpośredniego.

 

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy również, iż w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczące narusza przepisy prawa przysługuje, Pani/Panu prawo, do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – którym aktualnie w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja o obowiązku podania Danych osobowych

 

 1. Dane podawane dobrowolnie
  a. w ramach naszej współpracy udostępniamy określone funkcjonalności sklepu internetowego i strony, który umożliwia Ci przesłanie nam wiadomości, przekazanie danych na potrzeby zawarcia umowy, zgłoszenia reklamacji, korzystania z konta klienta. W związku z przesłaniem wiadomości przetwarzamy w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu. Wszystkie przetwarzane dane zaliczane są do kategorii tzw. zwykłych Danych osobowych.
  b. Administrator informuje, że w każdym wypadku wyraźnie oznacza te Dane osobowe, których podanie jest niezbędne dla osiągnięcia celu dla jakiego są one zbierane np. zawarcia umowy, wysłania do nas wiadomości. Wskazujemy, że podanie tych danych nie jest obowiązkiem ustawowym, a zatem pozostaje pełna swoboda w ich podaniu. równocześnie jednak nie przekazanie nam tych Danych osobowych będzie skutkować niemożnością realizacji celu dla którego były zbierane.
 2. Dane zbierane automatycznie
  a. podczas korzystania z naszej strony internetowej zbieramy i gromadzimy także dodatkowe informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z Serwisu, rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

 

Informacje uzupełniające

 

 1. Informujemy że przetwarzamy Państwa dane osobowe zaliczane do kategorii tzw. zwykłych danych osobowych i zaliczają się do nich: imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej.
 2. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.
 3. Informujemy, że w stosunku do Państwa danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.
 4. Niniejsza klauzula informacyjna odnosząca się do zasad przetwarzania danych osobowych będzie przez nas aktualizowana w każdym wypadku zmiany w tym zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 6. Dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Część II           Pliki Cookies

 

 1. Wskazujemy, że pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności od rodzaju wykorzystywanego urządzenia).
 2. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 3. Zbierane dane nie są w żaden sposób kojarzone z użytkownikami serwisu.
 4. Stosownie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu użytkownika.
 5. Podczas pierwszego wejścia do serwisu Użytkownik musi wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie z serwisu oznacza wyrażenie zgody. Jeżeli Użytkownik nie chce takiej zgody wyrazić Administrator zaleca opuszczenie strony internetowej serwisu.
 6. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte:
  a. do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach (za pomocą narzędzia Google Analytics),
  b. do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c. do utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, czy też aktualizować każdorazowo koszyka z towarami
 7. Użytkownik serwisu ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na urządzeniu – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia).
 8. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stronę – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
 9. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  a. w przeglądarce Chrome
  b. w przeglądarce Firefox
  c. w przęglądarce Internet Explorer
  d. w przeglądarce Opera
  e. w przeglądarce Safari
 10. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

 

Część III         Informacja dotycząca zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonych z wykorzystaniem Internetu

 

 1. Informujemy, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną (przez Internet) może wiązać się z zagrożeniem, polegającym m.in. na:
  a. możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione (wirusy);
  b. niebezpieczeństwie otrzymania niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną (spam);
  c. podszywaniu się pod inną osobę lub instytucję, w celu wyłudzenia określonych informacji, lub nakłonienia do określonych działań (pishing);
  d. przesyłanie korespondencji na pocztę elektroniczną zawierającą załączniki lub hiperlinki, których kliknięcie skutkuje zainfekowaniem urządzenia, pozyskaniem poufnych informacji (phising mailowy);
  e. zagrożeniu związanym z zawartością, treścią informacji dostępnych w Internecie;
  f. zagrożeniu związane z wykorzystaniem sprzętu Klienta do działalności przestępczej;
  g. zagrożeniu związanym z istnieniem fałszywych witryn skutkujących wyłudzeniem danych;
  h. ataki typu Man in the middle;
  i. stosowanie oprogramowania lub urządzenia szpiegowskiego rejestrującego klawisze naciskane przez użytkownika (atak Keylogger);
  j. korzystaniu z niezabezpieczonych, otwartych sieci Wi-Fi.
 2. W celu uniknięcia lub minimalizacji ryzyka wystąpienia wskazanych w ust. 1 zagrożeń sugerujemy stosowanie właściwych środków technicznych, a w szczególności aktualizowane na bieżąco programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall, programy antyszpiegowskie, korzystać wyłącznie ze sprawdzonych i weryfikowalnych połączeń internetowych, unikać w Internecie działań zwiększających ryzyko ujawnienia jako danych osobowych, danych logowania lub innych informacji poufnych, ograniczać ilość zapamiętywanych przez wyszukiwarki internetowe haseł dostępu, korzystać z unikalnych haseł i kodów dostępu, weryfikować treści otrzymanych na pocztę elektroniczną wiadomości, w tym nie otwierać poczty lub załączników pochodzących z nieznanych lub nieweryfikowalnych źródeł.